دانش و فناوری

نخستین زنان فضانورد

هرچند ناسا با کمبود لباس‌های فضانوردی مناسب برای زنان روبه‌روست، اما زنان دیرزمانی است که در سفرهای فضایی فعال بوده‌اند. دویچه‌وله نگاهی انداخته به برخی از زنانی که نشان خود را بر جهان فضانوردی برجای گذاشته‌اند.

  • تاریخ 27.03.2019