جهان

۱۳ سال نقش و حضور آلمان در افغانستان به روایت تصویر

حضور سربازان آلمانی در چارچوب مأموریت نیروهای بین‌المللی آیساف در افغانستان با پایان سال ۲۰۱۴ خاتمه یافت، اگر چه بخشی از آنان همچان نقشی آموزش و مشاورتی ایفا می‌کنند. مروری تصویری بر حضور ۱۳ ساله آلمان در افغانستان.

  • تاریخ 03.01.2015
  • نویسنده مسعود جهش/ عارف فرهمند / SA