جهان

کودکی از دست‌رفته‌ی سربازان کودک

سن آنها بیش از هفت ‌یا‌ هشت سال نیست. آنها را مجبور می‌کنند با به دست گرفتن سلاح آدم بکشند. کودکان سرباز سرنوشتی وحشتناک و غم‌انگیز دارند. معدودند کسانی که بتوانند این تجربه تلخ را فراموش کرده و زندگی عادی از سرگیرند.