اقتصاد

کارگران فصلی و بیکاری پنهان در ایران به روایت تصویر

بسیاری از کارگران فصلی یا روزمزد در ایران از ابتدایی‌ترین حقوق صنفی از جمله بیمه و یا حداقل دستمزد بی‌بهره هستند. برخی از آنها در شیفت‌های طولانی‌تری به کار مشغول‌ می‌شوند.

  • تاریخ 03.08.2017