آشنایی با میراث جهانی آلمان

ویرانه‌های یادبود جنگ جهانی دوم در آلمان

این‌جا و آن‌جا هنوز آثاری از ویرانه‌های جنگ در آلمان دیده می‌شود. برخی از این ویرانه‌ها باقی مانده‌اند تا هشدار به مردمی باشند که جنگ از یاد‌شان رفته است. ویرانه‌های جنگ گذشته باید برای تحکیم صلح آینده پابرجا بمانند.