آلمان

همراه با سیزده به در ایرانیان شهر کلن

سیزدهم فروردین امسال نیز مانند سال‌های پیش ایرانیان شهر کلن آلمان در محلی به نام "هاوس آم زه" کنار دریاچه‌ای جمع شدند و سیزده به‌در را جشن گرفتند.