جهان

روایت تصویری تنش سیاسی میان عربستان و ایران

اعدام نمر النمر به تیرگی مناسبات دو کشور ایران و عربستان دامن زد. رویدادی با پیامدهای گسترده برای منطقه و جهان.

  • تاریخ 04.01.2016
  • نویسنده AJ