ایران

در خیابان "کلیه" تهران چه می‌گذرد؟

خیابان "فرهنگ حسینی" تهران بیشتر با نام خیابان "کلیه" معروف است. پیام همه دیوارنویسی‌های ساختمان‌های این خیابان یک چیز است: آگهی خرید و فروش کلیه. اما نظر قانون و مراجع در مورد خرید و فروش کلیه چیست؟

  • تاریخ 21.05.2014
  • نویسنده MA