جهان

جانشین دبیرکل سازمان ملل متحد چه کسی خواهد بود؟

دوره دوم دبیرکلی بان کی‌مون در سازمان ملل متحد دسامبر ۲۰۱۶ پایان می‌یابد. ۱۲ نفر نامزد پست دبیرکلی سازمان ملل متحد هستند. ۶ نفر از نامزدهای جانشینی بان کی‌مون زن هستند. گالری عکسی در باره ۱۲ جانشین بان کی‌مون.