آلمان

اسلام‌گرایی و اسلام‌گرایان در آلمان

بیشتر اسلام‌گرایان افراطی آلمان جوان هستند و متعصب. آن‌ها می‌خواهند "به بهشت بروند". سازمان‌های امنیتی آلمان برآورد کرده‌اند که در حال حاضر حدود ۵۰۰ اسلام‌گرای افراطی در این کشور آماده دست زدن به اعمال خشونت‌آمیز هستند.