مهاجرت به اروپا

کدام دلایل سبب قبولی درخواست پناهندگی در آلمان می شود

تنها پناهندگی کسی قبول می شود که شرایط قانونی کشور آلمان را پوره کرده باشد. اینکه کدام دلایل بر اساس قوانین آلمان برای قبولی پناهندگی فرد مهم اند، می توانید در گزارش تصویری زیر مطالعه کنید.