مهاجرت به اروپا

چه گونه بحران مهاجران در اروپا آغاز یافت؟

از شدت یافتن خشونت در خاور میانه و افریقا تا سیاست نا متجانس پناهندگی در کشور، دویچه وله می خواهد نشان بدهد که چه گونه اتحادیه اروپا خود را در گیر بحران مهاجرت می بیند.