میدیا سنتر

پنهان شدن پناهجویان در قطارهای باربری برای رسیدن به مقصد

هزاران پناهجوی گیرمانده در یونان هنوز هم در انتظار ادامه سفر به شمال اروپا به سر می برند. بعضی از آنها خود را در داخل قطار های باربری و وسایط نقلیه پنهان می کنند تا به این وسیله این کشور را ترک کنند.