مهاجرت به اروپا

وضعیت رقت‌بار و وخیم کمپ موریا در جزیره لسبوس یونان

امسال باز هم شمار زیادی از مهاجران به جزیره لسبوس یونان سرازیر شده اند. در کمپ موریا در این جزیره شرایط پناهجویان روز به روز خرابتر شده می رود و اکثر آن‌ها بدون کمک به حال خود رها شده اند.