آغاز

غرق شدن قایق پناهجویان در سواحل ترکیه قربانی گرفت

ویدیو را ببینید 01:21

باز هم در سواحل ترکیه پناهجویان غرق شدند. دو قایق واژگون شده حداقل 20 قربانی گرفت. ظاهرا آنها در تلاش رسیدن به جزیره لیسبوس یونان به وسیله قایق بودند.