افغانستان

عثمانی: آب های روان افغانستان حق ماست و مهارشان می کنیم

فایل صوتی را بشنوید 09:32
  • تاریخ 03.06.2016
  • نویسنده رضا شیرمحمدی