میدیا سنتر

سیلابها و دشواری های زندگی ساکنان مناطق ساحلی در اندونزیا

زمین ها در آب فرو رفته و آب در حال افزایش است. برای کسانی که در منطقه ساحلی جاوا در اندونیزیا زندگی می کنند، سیلاب ها به بخشی از زندگی شان تبدیل شده است. بهبودی در این وضعیت دیده نمی شود، بلکه شرایط دشوارتر نیز می شود.