افغانستان

سفر اروپایی نخستین آرکستر زنان افغانستان

ویدیو را ببینید 03:24

اکثریت زنان در افغانستان عملا از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستند. آنها باید در خانه بمانند و اطاعت کنند، در غیر آن مورد سرزنش و حتی خشونت قرار می گیرند. تعدادی به همین دلایل حتی کشته شده اند به خصوص در مناطقی که تحت تصرف طالبان است. نکته قابل توجه شجاعت برخی از دختران جوان است که با هم آرکستر زهره را تشکیل داده اند. آنها برای اولین بار به اروپا آمده اند.