مهاجرت به اروپا

در آلمان چه کسی را فوراً به کار استخدام می کنند؟

در آلمان در کدام بخش ها، که کمبود پرسونل دارند، از خارجی ها خواسته می شود که اجازه نامۀ خاص داشته باشند، و در کدام عرصه ها می توان بدون ارایۀ اسناد و مدارک تحصیلی کار کرد؟

  • تاریخ 21.11.2016