میدیا سنتر

تصویر: معرفی کابینه پیشنهادی ترامپ

ترامپ همانگونه که اکثر اظهارات‌اش جنجالی است، بسیاری افرادی را که برای کابینه‌اش برگزیده است نیز مورد مناقشه قرار دارند. شماری از کسانی که اوبرای وزارت‌خانه‌ها درنظر دارد،از تجربه کافی در بخش‌های مربوطه برخوردار نیستند.