افغانستان

تصور: حملات مرگباری که در سال جاری میلادی در کابل صورت گرفته اند

در سال جاری میلادی کابل شاهد حملات خونین و پرتلفات بوده است. در این گزارش تصویری به رویدادهای خونین کابل در چهار ماه اخیر نگاهی می‌اندازیم.

  • تاریخ 30.04.2018