آلمان و جهان

از کپ تاون تا کابل؛ شهرهایی که با بحران کمبود آب مواجه اند

ممکن است در ماه اپریل آب آشامیدنی در شهر کپ تاون پایتخت افریقای جنوبی کاملا قطع شود، اما این تنها جنوب افریقا نیست که با خشکسالی و کم بود آب آشامدینی روبروست؛ کابل نیز به شدت در خطر کمبود آب آشامیدنی قرار گرفته است.