1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Универзитет Св. Кирил и Методиј, УКИМ

УКИМ е најстар у најголем универзитет на македонски јазик со седиште во Скопје. Формиран е на 24 април 1949 година со три факултети.

УКИМ денес брои 23 факултети, 9 научни институти и 6 други институции. За прв ректор на Универзитетот е избран Кирил Миљовски, а од септември 2016 година, ректор е Никола Јанкуловски. Во 2007 година Универзитетот „Кирил и Методиј“ е одликуван со Орден на Република Македонија за постигнатите исклучителни резултати во долгогодишната научна, наставна и апликативна дејност, давајќи значителен придонес за севкупниот развој и афирмација на Република Македонија како современа демократска држава во светот.