۱۸ دسامبر ۱۹۱۳: بنيانگذار سياست تنش‌زدایی | روزشمار چهره‌های تاریخی | DW | 19.12.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

روزشمار چهره‌های تاریخی

۱۸ دسامبر ۱۹۱۳: بنيانگذار سياست تنش‌زدایی

۱۰۳ سال پيش در چنين روزی ويلی برانت سياستمدار در شهر لوبِک در شمال آلمان زاده شد.

نام اصلی او هِربِرت فرام Herbert Frahm و پدرش نامعلوم بود. مادرش به عنوان فروشنده ساده با تنگدستی زندگی‌اش را تأمين ميكرد. هِربِرت با ديدن شرايط او و كارگران هم‌محله‌اش از همان نوجوانی به سوسيال‌دموكراتها پيوست اما به خاطر سازشكاری آنها عضويت حزب سوسياليست كارگران آلمان را پذيرفت.

۱۹ ساله بود كه با روی كار آمدن نازيها به نروژ گريخت و از آنجا در طول ۱۲ سال ديكتاتوری در آلمان با مخالفان هيتلر، همکاری پيوسته و پيگير داشت و حتا چندين بار برای اقدامات سياسی عليه نازيها با نام مستعار ويلی برانت Willy Brant كه از آن پس نام او شد، پنهانی به برلين رفت.

برانت با مشاهده ديكتاتوری استالين از هواداری او و سوسياليست‌های شوروی دست کشید و پس از جنگ دوم جهانی و برقراری دموكراسی در آلمان باز به سوسيال‌دموكرات‌ها پيوست.

۴۴ ساله بود كه شهردار برلين غربی و ۵۶ ساله بود كه نخستين صدر اعظم سوسيال‌دموكرات در آلمان فدرال شد.

پس از عهده داری اين مقام با سياست تنش‌زدایی خود نزديكی به بلوک سوسياليستی شرق را به جای جنگ سرد پيشنهاد كرد و به اين خاطر در سال ۱۹۷۱ در ۵۸ سالگی جايزه صلح نوبل را گرفت.

يک سال پس از آن، حزب رقيب او كوشيد از طريق رأی عدم اعتماد و برگزاری انتخابات، برانت را از كار بركنار کند ولی سوسيال‌دموكرات‌ها به رهبری او با رای بيشتری اداره دولت را به دست آوردند.

دو سال بعد اما در سال ۱۹۷۴ برانت در ۶۱ سالگی از مقام خود كناره گرفت زيرا يكی از مشاوران ويژه او به نام گونتِر گيلوم Günter Guillaume  جاسوس آلمان شرقی از آب درآمد.

ويلی برانت در ۷۹ سالگی در شهرک اونكِل در غرب آلمان درگذشت.

در همین زمینه:

تبلیغات