1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

یارانه‌ها

موضوع

حذف یارانه‌ها و تقسیم پول حاصل از آن در میان شهروندان ایرانی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و در قالب قانون موسوم به هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد. اتخاذ این سیاست از ابتدا با انتقاد اقتصاددادان روبه‌رو شد.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل