1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 7
ورزشآرژانتین
۱۴۰۱ خرداد ۱۲, پنجشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1/g-62006198
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

حمله با چاقو به سلمان رشدی؛ فرماندار نیویورک: او زنده است

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی