1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

پورنوگرافی

موضوع

دیدن تصاویر پورن چه تأثیری بر روی شخص یا روابط عاطفی او با دیگران می‌گذارد؟ سیاست نهادها و کشورهای مختلف در برخورد با موضوع پورنوگرافی چیست؟ کودکان در معرض چه خطراتی قرار دارند؟

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر