1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ورزش زنان

مشارکت زنان در ورزش از اواخر قرن بیستم افزایش چشمگیری یافت. در دنیای امروز کمتر رشته ورزشی را می‌توان یافت که زنان در آن مشارکت نداشته باشند. اما میزان این مشارکت در هر رشته ورزشی و هر کشور متفاوت است.

برای نمونه ورزشکاران زن مسلمان برای فعالیت در رشته‌های ورزشی و شرکت در بازی‌ها و مسابقات جهانی ناگزیر از مبارزه در دو جبهه‌ هستند: آنان از یک سو باید علیه سنت‌های کشور خود بجنگند و از سوی دیگر علیه قوانین بین‌المللی. مشکلات زنان ایران برای ورزش قهرمانی، نداشتن امکان حضور در عرصه‌های بین‌المللی و انواع محدودیت‌های عرفی و شرعی است. در این صفحه نگاهی داریم به وضعیت ورزش زنان در ایران و جهان.

نمایش مقاله‌های بیشتر