1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

نیروگاه اتمی بوشهر

موضوع

قرارداد ساخت نیروگاه بوشهر در نیمه دهه ۱۳۵۰ منعقد شد. این نیروگاه پس از تأخیری ۳۵ ساله به شبکه سراسری برق ایران متصل شد. عوامل سیاسی از جمله انقلاب ۱۳۵۷، جنگ عراق و ایران و رابطه ایران با غرب دلایل اصلی این تأخیر بودند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل