1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

مهاجرت و پناهجویی

پرش از قسمت موضوع روز

موضوع روز

اجازه اقامت "دولدونگ"

طرح اعطای حق اقامت به مهاجرانی که در آلمان "تحمل" می‌شوند

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل