مجازات حبس براى خانم روزنامه نگار آمريكائى | جهان | DW | 07.07.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

مجازات حبس براى خانم روزنامه نگار آمريكائى

در روز گذشته يك قاضى فدرال آمريكائى خبر نگار سرشناش خانم جوديت ميلر را محكوم به چند ماه حبس كرد، زيرا وى حاضر به افشاى نام فردى كه اطلاعات محرمانه اى به وى داده بود نشد و اينك شرح قضيه.

منظور دادگاه شناسائى شخصى بود كه دو سال قبل يك خانم مأمور سازمان اطلاعات مركزى آمريكا سى_آى_اى بنام والرى_پليم (Valerie Plame) را لو داده و نام او را افشا كرده بود.
شوهر اين خانم آقاى ويلسون پليم كه در گذشته سفير آمريكا در عراق بود معتقد بود كه لو رفتن همسرش اقدامى انتقامجويانه از طرف دولت آمريكا بوده به اين علت كه خود وى، يعنى آقاى پليم كمى قبل از شروع جنگ عراق اين ادعاى رئيس جمهور آمريكا جورج دبليو بوش را كه دولت عراق قصد خريدن اورانيوم غنى شده از يك كشور آفريقائى را داشته، تكذيب كرده بود.
باين جهت اين احتمال وجود دارد كه خود دولت آمريكا مأموريت و كار خانم پليم براى سازمان سرويس مخفى كشور را افشا كرده باشد. حال چنانكه در آغاز مطلب گفته شد، خانم خبرنگار روزنامه «نيويورك تايمز» جوديت ميلر بخاطر امتناع از گفتن نام كسى كه اين موضوع را به وى اطلاع داده بود محكوم شد، چون طبق قوانين آمريكا افشاء فعاليت كسى براى سازمان سى_آى_اى جرمى سنگين محسوب ميشود. دادستان براى تكميل تحقيقات خود حتى از رئيس جمهور آمريكا جورج بوش و معاون او ديك چينى و چن تن ديگر از كارمندان عاليرتبه كاخ سفيد واشنگتن هم بازپرسى كرد.

فقط مانده بود تحقيق از خانم ميلر و يك روزنامه نگار مجله «تايم» بنام مت كوپر (Matt Cooper)، ولى خانم ميلر ديروز با استناد به اصول روزنامه نگارى حاضر به جواب دادن به سوال مربوطه قاضى نشد و چنين گفت: «يا اين اصلى است درست يا نيست و از نظر من افشا نكردن منبع يك خبر جزو اصول كار روزنامه نگارى است.» خانم ميلر تا پايان انجام تحقيقات، يعنى احتمالآ تا آخر ماه اكتبر در زندان خواهد ماند. قوه قضائيه آمريكا ميخواهد با اين كار او را وادار به افشاء نام خبردهنده كند.

ولى آقاى مت كوپر حاضر به افشاى نام آن فرد شد و اظهار داشت كه آن شخص در يك مكالمه كوتاه تلفنى وى را از وظيفه سكوت و حفظ نام خود معاف كرده است. لهذا وى روانه زندان نشد و حال خيال دارد در موقع مقتضى نام خبررسان مورد بحث را به دادگاه بگويد، هر چند مجله تايم در آغاز تحقيقات مدارك محرمانه او را در اختيار دادگاه گذاشته بود.
آقاى كوپر ميگويد:«دوره غم انگيزى است كه دو روزنامه نگار روانه زندان ميشوند فقط باين علت كه حاضر نشده اند اعتماد ديگران نسبت به خود را زير پا بگذارند.»

جازات حبس براى خانم روزنامه نگار آمريكائى

در روز گذشته يك قاضى فدرال آمريكائى خبر نگار سرشناش خانم جوديت ميلر را محكوم به چند ماه حبس كرد، زيرا وى حاضر به افشاى نام فردى كه اطلاعات محرمانه اى به وى داده بود نشد و اينك شرح قضيه.

منظور دادگاه شناسائى شخصى بود كه دو سال قبل يك خانم مأمور سازمان اطلاعات مركزى آمريكا سى_آى_اى بنام والرى_پليم (Valerie Plame) را لو داده و نام او را افشا كرده بود.
شوهر اين خانم آقاى ويلسون پليم كه در گذشته سفير آمريكا در عراق بود معتقد بود كه لو رفتن همسرش اقدامى انتقامجويانه از طرف دولت آمريكا بوده به اين علت كه خود وى، يعنى آقاى پليم كمى قبل از شروع جنگ عراق اين ادعاى رئيس جمهور آمريكا جورج دبليو بوش را كه دولت عراق قصد خريدن اورانيوم غنى شده از يك كشور آفريقائى را داشته، تكذيب كرده بود.
باين جهت اين احتمال وجود دارد كه خود دولت آمريكا مأموريت و كار خانم پليم براى سازمان سرويس مخفى كشور را افشا كرده باشد. حال چنانكه در آغاز مطلب گفته شد، خانم خبرنگار روزنامه «نيويورك تايمز» جوديت ميلر بخاطر امتناع از گفتن نام كسى كه اين موضوع را به وى اطلاع داده بود محكوم شد، چون طبق قوانين آمريكا افشاء فعاليت كسى براى سازمان سى_آى_اى جرمى سنگين محسوب ميشود. دادستان براى تكميل تحقيقات خود حتى از رئيس جمهور آمريكا جورج بوش و معاون او ديك چينى و چن تن ديگر از كارمندان عاليرتبه كاخ سفيد واشنگتن هم بازپرسى كرد.

فقط مانده بود تحقيق از خانم ميلر و يك روزنامه نگار مجله «تايم» بنام مت كوپر (Matt Cooper)، ولى خانم ميلر ديروز با استناد به اصول روزنامه نگارى حاضر به جواب دادن به سوال مربوطه قاضى نشد و چنين گفت: «يا اين اصلى است درست يا نيست و از نظر من افشا نكردن منبع يك خبر جزو اصول كار روزنامه نگارى است.» خانم ميلر تا پايان انجام تحقيقات، يعنى احتمالآ تا آخر ماه اكتبر در زندان خواهد ماند. قوه قضائيه آمريكا ميخواهد با اين كار او را وادار به افشاء نام خبردهنده كند.

ولى آقاى مت كوپر حاضر به افشاى نام آن فرد شد و اظهار داشت كه آن شخص در يك مكالمه كوتاه تلفنى وى را از وظيفه سكوت و حفظ نام خود معاف كرده است. لهذا وى روانه زندان نشد و حال خيال دارد در موقع مقتضى نام خبررسان مورد بحث را به دادگاه بگويد، هر چند مجله تايم در آغاز تحقيقات مدارك محرمانه او را در اختيار دادگاه گذاشته بود.
آقاى كوپر ميگويد:«دوره غم انگيزى است كه دو روزنامه نگار روانه زندان ميشوند فقط باين علت كه حاضر نشده اند اعتماد ديگران نسبت به خود را زير پا بگذارند.»

منظور دادگاه شناسائى شخصى بود كه دو سال قبل يك خانم مأمور سازمان اطلاعات مركزى آمريكا سى_آى_اى بنام والرى_پليم (Valerie Plame) را لو داده و نام او را افشا كرده بود.
شوهر اين خانم آقاى ويلسون پليم كه در گذشته سفير آمريكا در عراق بود معتقد بود كه لو رفتن همسرش اقدامى انتقامجويانه از طرف دولت آمريكا بوده به اين علت كه خود وى، يعنى آقاى پليم كمى قبل از شروع جنگ عراق اين ادعاى رئيس جمهور آمريكا جورج دبليو بوش را كه دولت عراق قصد خريدن اورانيوم غنى شده از يك كشور آفريقائى را داشته، تكذيب كرده بود.
باين جهت اين احتمال وجود دارد كه خود دولت آمريكا مأموريت و كار خانم پليم براى سازمان سرويس مخفى كشور را افشا كرده باشد. حال چنانكه در آغاز مطلب گفته شد، خانم خبرنگار روزنامه «نيويورك تايمز» جوديت ميلر بخاطر امتناع از گفتن نام كسى كه اين موضوع را به وى اطلاع داده بود محكوم شد، چون طبق قوانين آمريكا افشاء فعاليت كسى براى سازمان سى_آى_اى جرمى سنگين محسوب ميشود. دادستان براى تكميل تحقيقات خود حتى از رئيس جمهور آمريكا جورج بوش و معاون او ديك چينى و چن تن ديگر از كارمندان عاليرتبه كاخ سفيد واشنگتن هم بازپرسى كرد.

فقط مانده بود تحقيق از خانم ميلر و يك روزنامه نگار مجله «تايم» بنام مت كوپر (Matt Cooper)، ولى خانم ميلر ديروز با استناد به اصول روزنامه نگارى حاضر به جواب دادن به سوال مربوطه قاضى نشد و چنين گفت: «يا اين اصلى است درست يا نيست و از نظر من افشا نكردن منبع يك خبر جزو اصول كار روزنامه نگارى است.» خانم ميلر تا پايان انجام تحقيقات، يعنى احتمالآ تا آخر ماه اكتبر در زندان خواهد ماند. قوه قضائيه آمريكا ميخواهد با اين كار او را وادار به افشاء نام خبردهنده كند.

ولى آقاى مت كوپر حاضر به افشاى نام آن فرد شد و اظهار داشت كه آن شخص در يك مكالمه كوتاه تلفنى وى را از وظيفه سكوت و حفظ نام خود معاف كرده است. لهذا وى روانه زندان نشد و حال خيال دارد در موقع مقتضى نام خبررسان مورد بحث را به دادگاه بگويد، هر چند مجله تايم در آغاز تحقيقات مدارك محرمانه او را در اختيار دادگاه گذاشته بود.
آقاى كوپر ميگويد:«دوره غم انگيزى است كه دو روزنامه نگار روانه زندان ميشوند فقط باين علت كه حاضر نشده اند اعتماد ديگران نسبت به خود را زير پا بگذارند.»


 • تاریخ 07.07.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5Ku
 • تاریخ 07.07.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5Ku