متن کامل قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت درباره ايران | مستند | DW | 26.09.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مستند

متن کامل قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت درباره ايران

سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره برنامه هسته‌ای ایران

شورای امنيت،
با يادآوری اظهارات رئيس شورا در ۲۹ مارس ۲۰۰۶ و قطعنامه ۱۶۹۶ در ۳۱ جولای ۲۰۰۶ و قطعنامه ۱۷۳۷ در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ و با تاييد مفاد آنها؛

با تاکيد بر تعهدات خود در قبال پيمان منع توليد و تکثير، تعهد همه کشورها در قبال اين پيمان مبنی بر اجرای کامل وظايف خود در اين زمينه و يادآوری حق همه طرفين در چارچوب بندهای اول و دوم اين پيمان برای توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژی اتمی در مسير اهداف صلح‌آميز بدون وجود هيچ‌گونه تبعيضی در ميان آنها؛

با يادآوری نگرانی جدی خود از گزارشات مدير کل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که در قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) و ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) مطرح گرديده اند؛ و

با يادآوری گزارش آخر مدير کل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی (gov/۲۰۰۷/۸) مورخ ۲۲ فوريه ۲۰۰۷ و ابراز تاسف از اينکه، همان‌طور که در قطعنامه نيز قيد شد، ايران به قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) و ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) عمل نکرده است؛

"با تاکيد بر اهميت تلاش‌های سياسی و ديپلماتيک برای يافتن راه حلی مسالمت‌آميز جهت اطمينان از اينکه برنامه اتمی ايران کاملا در مسير مقاصد صلح‌آميز قرار دارد و با توجه به اينکه چنين راه حلی به نفع پيمان منع توليد و تکثير در نقاط ديگر جهان نيز خواهد بود و با استقبال از از تعهد مستمر چين، فرانسه، آلمان، روسيه ، بریتانیا و آمريکا در مورد اين مساله و با حمايت نماينده ارشد اتحاديه اروپا برای يافتن راه حلی مسالمت‌آميز؛

"با يادآوری قطعنامه شورای حکام آژانس (gov/۲۰۰۶/۱۴) که بر اساس آن يافتن راه حلی برای مساله اتمی ايران باعث ارتقاء سطح تلاش های جهانی برای منع توليد و تکثير و تحقق هدف آژانس برای ايجاد خاورميانه‌ای عاری از تسليحات اتمی از جمله ابزارهای تحويل آنها خواهد شد؛

شورا مصمم است با اتخاذ تدابير مناسب برای متقاعد کردن ايران جهت اجرای قطعنامه ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ و برآوردن درخواست‌های آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، تصميمات خويش را عملی کند. همچنين تا زمانی که شورا اعلام کند، اهداف قطعنامه‌های مذکور برآورده شده است، بايد مانع از توسعه فناوری حساس ايران در زمينه برنامه های اتمی و موشکی خود شد؛

"با يادآوری تعهدات کشورها برای پيوستن به تلاش‌های چندجانبه جهت عملی ساختن تدابير مورد نظر شورای امنيت؛

"با ابراز نگرانی از اينکه خطرات توليد و تکثير ناشی از برنامه اتمی ايران و طبق اين متن ، قصور ايران در اجرای تعهدات خود در قبال شورای حکام آژانس و اجرای قطعنامه‌های ۱۶۶۹ و ۱۷۳۷ شورای امنيت و همچنين با توجه به مسئوليت خطير شورای امنيت در چارچوب منشور سازمان ملل برای حفظ صلح و امنيت بين‌المللی؛

با اجرای بند چهل و يکم فصل هفتم منشور سازمان ملل:

۱- با تاييد اينکه ايران بايد بدون هيچ تعللی گام‌های مورد نظر شورای حکام آژانس در قطعنامه gov/۲۰۰۶/۱۴ که برای ايجاد اعتماد در خصوص صلح‌آميز بودن برنامه اتمی ايران و همچنين حل مسائل مهم ضروری هستند، بردارد و طبق اين متن، بر تصميمات خويش مبنی بر اينکه ايران بايد بدون تعلل بيشتر گام های مورد نظر در پاراگراف دوم قطعنامه ۱۷۳۷ را بردارد، تاکيد می‌کند.

۲- از همه کشورهای عضو نيز می‌خواهد تا در مورد ورود يا گذر افرادی که مستقيما در فعاليت‌های اتمی حساس توليد و تکثير يا توسعه سيستم تحويل تسليحات اتمی ايران نقش دارند يا از آن حمايت می‌کنند، از خاک خود مراقب باشند . شورا همچنين از کشورها می‌خواهد تا کميته‌ای را که بر اساس بند ۱۸ قطعنامه ۱۷۳۷ تشکيل شده است (در اين متن با عنوان کميته از آن ياد می شود) از ورود يا گذر افراد مورد نظر از خاک خود مطلع کند، منظور افرادی است که در پيوست ۱۷۳۷ يا پيوست اول اين قطعنامه نام‌شان ذکر شده است. آنها همين‌طور بايد افرادی را که شورای امنيت يا کميته اعلام کرده است مستقيما در پيشبرد يا حمايت از فناوری اتمی حساس توليد و تکثير يا توسعه سيستم‌های تحويل تسليحات اتمی از جمله از طريق مشارکت در تامين قطعات، کالاها، تجهيزات، مواد و فناوری‌ای که بر اساس پاراگراف‌های سوم و چهارم قطعنامه ۱۷۳۷ ممنوع اعلام شده‌اند‌، نقش دارند، زير نظر بگيرند و ورود و گذر آنها را از خاک خود به اطلاع کميته برسانند مگر در مواقعی که سفر آنها مستقيما مرتبط با بخش‌های ب‌، قسمت اول و دوم پاراگراف سوم آن قطعنامه است.

۳- شورا تاکيد می‌کند که هيچ چيز در پاراگراف بالا مستلزم اين نيست که يک کشور مانع از ورود اتباع خود به خاک خود شود و همه کشورها بايد در راستای اجرای پاراگراف بالا ملاحظات بشردوستانه از جمله موازين مذهبی و همين‌طور اهداف مطروح در اين قطعنامه و قطعنامه ۱۷۳۷ از جمله بند ۱۵ منشور آژانس بين‌المللی انرژی اتمی را رعايت کنند.

۴- شورا تصميم می‌گيرد که تدابير مورد نظر در پاراگراف ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ قطعنامه ۱۷۳۷ بايد شامل اشخاص و سازمان‌های فهرست‌شده در پيوست اول اين قطعنامه شود.

۵- شورا تصميم می‌گيرد که ايران نبايد اقدام به تامين، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم مواد يا سلاح مربوطه از طريق خاک، اتباع، ناو يا هواپيمای خويش کند و همه کشورها بايد تامين اين قطعات را از ايران از طريق اتباع خود يا استفاده از کشتی يا ناو هواپيمابر خويش، در داخل يا خارج از ايران ممنوع اعلام کنند.

۶- از همه کشورها می‌خواهد در تامين، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم مواد يا سلاح مربوطه از خاک خود يا از طريق اتباع، کشتی، ناو هواپيمابر، خودرو جنگی، تانک، سيستم‌های آتش بار سنگين، ناو جنگی، هليکوپتر جنگی، کشتی جنگی، موشک، سيستم‌های موشکی که در قالب هدف کنوانسيون مربوط به تسليحات ايران مصوب سازمان ملل متحد قيد شده و همچنين در مورد هرگونه کمک يا آموزش فنی، کمک مالی، سرمايه‌گذاری يا خدمات ديگر و انتقال منابع يا خدمات يا کمک مالی در زمينه تامين، فروش، انتقال، ساخت يا استفاده از اين قطعنامه برای جلوگيری از انباشت ويرانگرانه تسليحات مراقب باشند.

۷- از همه کشورها و موسسات مالی بين‌المللی می‌خواهد تا زير بار تعهد هيچ کمک مالی و وام جديد به جمهوری اسلامی ايران نروند مگر برای اهداف بشردوستانه و توسعه.

۸- از همه کشورها می خواهد تا در عرض ۶۰ روز بعد از تصويب اين قطعنامه گزارشی را درخصوص گام‌های ايران در زمينه اجرای موثر بندهای دوم، چهارم ، پنجم و ششم و هفتم بالا ارائه کند.

۹- با اعلام تعليق مورد نظر در پاراگراف دوم قطعنامه ۱۷۳۷ و همين‌طور راستی‌آزمايی کامل همکاری ايران با شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در زمينه تحقق درخواست‌ های آژانس و کمک برای يافتن راه حلی مسالمت‌آميز جهت اطمينان از صلح‌آميز بودن برنامه اتمی ايران و همچنين با تاکيد بر آمادگی جامعه جهانی برای يافتن اين راه حل و ترغيب ايران برای تعامل با جامعه جهانی و آژانس و با تاکيد بر اينکه اين تعهدات به نفع ايران است.

۱۰ - با تاييد مداوم تعهدات چين، فرانسه، آلمان، روسيه، بریتانیا و آمريکا، حمايت نماينده ارشد اتحايه اروپا برای يافتن راه حلی مسالمت‌آميز برای اين مساله و ترغيب ايران برای بررسی پيشنهادات آنها که در ژوئن ۲۰۰۶ ارائه شد و در پيوست دوم اين قطعنامه آمده و در قطعنامه ۱۶۶۹ به تاييد شورای امنيت رسيده است و با اذعان به اينکه اين پيشنهاد همچنان برای توافقی جامع و بلندمدت که باعث توسعه همکاری و روابط با ايران بر اساس احترام متقابل و ايجاد اعتماد بين‌المللی مبنی بر صلح‌آميز بودن برنامه اتمی ايران می شود، در دست بررسی است.

۱۱- بر عزم خود برای تقويت صلاحيت آژانس بين‌المللی انرژی اتمی تاکيد می‌کند و قويا از نقش شورای حکام آژانس و دبيرخانه آن به خاطر تلاش کامل و حرفه‌ای برای حل همه مسائل مهم مربوط به ايران در چارچوب آژانس تشکر و بر اهميت نقش آژانس تاکيد می‌کند و معتقد است آژانس به لحاظ بين‌المللی صلاحيت راستی‌آزمايی پادمان از جمله عدم انحراف مواد اتمی به سوی اهداف غيرصلح‌آميز و همچنان تداوم کار برای حل مسائل مهم مربوط به برنامه اتمی ايران را دارد.

۱۲- درخواست می‌کند در عرض ۶۰ روز بعد، مدير کل آژانس گزارشی را در مورد تعليق کامل فعاليت‌های مذکور در قطعنامه ۱۷۳۷ و همچنين روند همکاری ايران با شورای حکام آژانس در مورد مسائل مورد نظر و بندهای ديگر قطعنامه ۱۷۳۷ و اين قطعنامه به شورای حکام آژانس و به موازات آن به شورای امنيت سازمان ملل ارائه کند.

۱۳- تاييد می‌کند که اين شورا بايد اقدامات ايران را در سايه گزارشات مربوطه در پاراگراف ۱۲ در عرض ۶۰ روز ارائه کند؛ و

الف) اين شورا بايد اجرای تدابير را تا زمانی که ايران همه فعاليت‌های بازفراوری و غنی‌ سازی را متوقف کرده است، از جمله تحقيق و توسعه که آژانس راستی‌آزمايی کرده، به حال تعليق درآورد تا مذاکرات را با حسن نيت پيش ببرد و يک نتيجه قابل قبول دوجانبه و زودهنگام محقق شود.

ب) اين شورا بايد تدابير مورد نظر در بندهای سوم، چهارم، پنجم ، ششم و هفتم و دوازدهم قطعنامه ۱۷۳۷ و همين‌طور بندهای دوم، چهارم، پنجم ، ششم و هفتم اين قطعنامه را در زودترين زمان ممکن بعد از دريافت گزارش مورد نظر در پاراگراف ۱۲ مبنی بر اينکه ايران کاملا به تعهدات خود در قطعنامه های مذکور شورای امنيت و برآوردن درخواست‌های شورای حکام طوری که به تاييد شورای رسيده باشد، عملی کند.

ج) اين شورا بايد در صورتی که گزارش مورد نظر در پارارگراف ۱۲ حاکی از آن باشد که ايران به قطعنامه ۱۷۳۷ عمل نکرده است، تدابير مناسب ديگری را بر اساس بند ۴۱ منشور هفتم سازمان ملل اتخاذ کند و ايران را متقاعد نمايد که به اين قطعنامه‌ها و درخواست‌های آژانس پاسخ مثبت بدهد و تاکيد می کند که تصميمات بعدی زمانی لازم خواهند شد که اين تدابير ضروری شوند

۱۴- شورا اين مساله را همچنان پيگيری خواهد کرد.

ضمیمه قطعنامه

در ضمیمه قطعنامه اسامی نهادها وافراد تحت تحریم به شرح زیر آمده است.

نهادهای مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی بالستیک ایران:

سازمان انرژی اتمی ایران
شرکت مصباح انرژی
کالا الکتریک
شرکت پارس تراشه
فرآیند تکنیک
سازمان صنایع دفاع
شرکت هفتم تیر
گروه صنعتی شهید همت
گروه صنعتی شهید باقری
گروه صنعتی فجر
گروه صنعتی متالورژی و مهمات
مرکز تولید و تحقیق سوخت هسته‌ای اصفهان و مرکز فن آوری هسته‌ای اصفهان
شرکت کاوشیار
صنایع شیمیایی پارچین
مرکز تحقیقات هسته‌ای کرج
شرکت انرژی نوین
گروه صنعتی موشک کروز
بانک سپه و بانک بین‌المللی سپه
گروه صنعتی صنام
گروه صنعتی یا مهدی
صنایع هوانوردی قدس
شرکت خدمات هوایی پارس
صنایع هوایی شوآ

افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی بالستیک ایران

محمد قنادی، نایب رییس بخش توسعه و تحقیقات AEOI
بهمن اصغرپور، مدیر اجرایی در اراک
داوود آقاجانی، رییس گرداننده نیروگاه غنی سازی سوخت در نطنز
احسان منجمی، مدیر پروژه ساخت، نطنز
جعفر محمدی، مشاور تکنیکی در AEOI
علی حاجی نیا لیلابادی، مدیر کل شرکت مصباح انرژی
سرلشکر محمد مهدی‌نژاد نوری، دانشگاه مالک اشتر
احمد وحید دستجردی، رییس سازمان صنایع هوانوردی
رضاقلی اسماعیلی، سازمان صنایع هوانوردی
مرتضی بهمنیار، سازمان صنایع هوانوردی
فریدون عباسی دوانی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
محسن فخری‌زاده – مهابادی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سید جابرصفدری، مدیر نیروگاه غنی‌سازی نطنز
امیر رحیمی، رییس مرکز تولید و تحقیق سوخت هسته‌ای اصفهان
محسن حجتی، رییس گروه صنعتی فجر
مهرداد اخلاقی کتابچی، رییس گروه صنعتی شهید باقری
ناصر ملیک، رییس گروه صنعتی شهید همت
احمد درخشنده، رییس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک سپه
سرتیپ مرتضی رضایی، معاون فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سرلشکر یحیی رحیم صفوی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سرتیپ حسین سلیمی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
دریابان علی آبکار احمدیان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سرتیپ محمدرضا زاهدی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
دریادار مرتضی صفاری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سرتیپ محمد حجازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سرتیپ قاسم سلیمانی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سرتیپ محمدباقر ذوالقدر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

(منبع: خبرگزاری فارس)