1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 14
سیاستجهانی
محمود صالحی
۱۴۰۱ خرداد ۲۹, یکشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88/g-62179187
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

هتل پاله کوبورگ وین، محل برگزاری مذاکرات بازگشت به برجام

روسیه و اتحادیه اروپا به مذاکرات احیای برجام خوشبین هستند

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی