1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

رضا ضراب

نام رضا ضراب در پرونده فساد مالی دولت ترکیه مطرح شد. ضراب تاجر ایرانی‌تباری معرفی شد که با تشکیل شبکه‌ای گسترده در ترکیه با پرداخت رشوه به مقامات این کشور شرایط انتقال پول به ایران را فراهم می‌کرده است.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر