1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 9
AJ
۱۳۹۲ دی ۴, چهارشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C/g-17307202
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر خارجی مدام رو به کاهش است و از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود

ایران و برجام؛ بحران اقتصادی و ادعای بی‌نیازی به توافق سریع

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی