1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 12
آنابلا لینکه
۱۳۹۹ آذر ۱۴, جمعه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%B3/g-46682267
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ

یک عضو سپاه پاسداران به طراحی نقشه ترور جان بولتون متهم شد

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی