1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 11
هنر
۱۳۹۶ مرداد ۲۹, یکشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF/g-40165153
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

نانسی فِزر، وزیر کشور آلمان

وزیر کشور آلمان قول انتقال پرسنل محلی افغان را داد

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی