1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 17
۱۴۰۱ تیر ۲, پنجشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/g-62223637
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

هادی مطر، عامل سوءقصد به جان سلمان رشدی در دادگاه

وضعیت جسمی سلمان رشدی رو به بهبودی است

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی