1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 11
فرهنگجهانی
۱۴۰۰ آبان ۱۰, دوشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86/g-59684009
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

انفجار در پایگاه هوایی روسیه در کریمه

وقوع چند انفجار در پایگاه هوایی روسیه در کریمه

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی