1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 10
دانشجهانی
۱۳۹۹ مهر ۲۶, شنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C/g-55300058
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

هادی مطر، عامل سوءقصد به جان سلمان رشدی در دادگاه

وضعیت جسمی سلمان رشدی رو به بهبودی است

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی