1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بهای نفت

موضوع

اقتصاد ایران "اقتصاد نفتی" خوانده می‌شود. به همین دلیل افزایش و کاهش بهای جهانی نفت تأثیر مستقیمی بر سطح زندگی شهروندان دارد. همین عامل موجب آسیب‌پذیری شدید اقتصاد ایران از تحریم‌های بین‌المللی شده است.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر
پرش از قسمت از میان گزارش‌ها

از میان گزارش‌ها