1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بحران پناهندگی در اروپا

موضوع

پس از توافق اتحادیه اروپا با ترکیه، بحران پناهندگی وارد مرحله جدیدی شده است. این توافق به معنای حل بحران پناهجویی و پناهندگی نیست، بلکه به آن سمت و سوی دیگری داده است.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر