1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

اعدام

موضوع

اعدام به روش‌های مختلف همچنان در برخی از کشورهای جهان اجرا می‌شود. ایران، بنا بر آمار نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، در صدر فهرست کشورهایی است که این حکم را صادر و اجرا می‌کنند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر
پرش از قسمت از میان گزارش‌ها

از میان گزارش‌ها