1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

ازدواج موقت

موضوع

روابط زنان و مردان در ایران چگونه است؟ برخورد جامعه ایران با صیغه چطور است؟ آیا طلبه‌ها بیش از دیگران صیغه می‌کنند؟ آیا ثبت‌شدن یا نشدن صیغه در حل مشکلات مؤثر است؟ قانونگذار ایرانی چه موضعی نسبت به ازدواج موقت دارد؟

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل