1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

پایداری

پایداری در اقتصاد به این مفهوم است که در گام نخست اطمینان حاصل شود که روش تولید کنونی توانایی نسل‌های بعدی به شکل دادن آینده و تامین نیازمندی‌های شان را با خطر مواجه نکند.

منابع موجود در کره زمین در نهایت پایان‌پذیر اند و جمعیت جهان رو به افزایش است و سرانجام برخی منابع موجود به اتمام خواهد رسید. در این صفحه مطالب مرتبط با پایداری و سازگاری با محیط زیست را می‌یابید.

نمایش مقالات بیشتر