1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

انرژی خورشیدی

با استفاده از نور خورشید می‌توان انرژی تولید کرد. اما از این منبع مجانی تا چه حدی استفاده شده و چه ظرفیت‌های بیشتری وجود دارد؟

انرژی خورشیدی معمولاً از طریق فوتوولتاییک یا متمرکزکننده توان انرژی خورشید تولید می‌شود. انرژی خورشیدی تبدیل به یک بخش بزرگ صنعت انرژی شده است. انرژی خورشیدی می‌تواند در محافظت از اقلیم نیز به ما کمک کند.

نمایش مقالات بیشتر