30 امين سالروز قيام هرات | افغانستان | DW | 14.03.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

30 امين سالروز قيام هرات

همه ساله مردم هرات ياد وخاطره شهداي قيام حوت 1357 عليه دولت "خلقي "را كه گفته ميشود درحدود24 هزارنفرجان هاي شيرين خود را دراين روزازدست داده اند گرامي ميدارند.

ناامنیهای مسلط درافغانستان ایجاب می کند که باهمه فداکاریهای مردم هنوز هم بردرمسجد جامع زیبای هرات سربازی پاسداری بکند

ناامنیهای مسلط درافغانستان ایجاب می کند که باهمه فداکاریهای مردم هنوز هم بردرمسجد جامع زیبای هرات سربازی پاسداری بکند

24 حوت هرات يك روز به يادماندني دراذهان مردم است ازاين روزبه عنوان يك نقطه درخشان وآغازهمدلي واتحاددركشورياد ميشود.

قيام 24 حوت درحقيقت قيام برضد حكومت ونظام آن زمان بود كه مخالف با آزادي واعتقادات مردم افغانستان فعاليت مي کرد.

سردمداران حكومت دست نشانده درآنوقت تلاش داشتند تا سلطه ء خود را برمردم تحميل كرده و منافع ملي مردم را براي رسيدن به اهداف خود پامال بکنند.

محمد رفيق شهير، رئيس شوراي متخصصان هرات وكارشناس مسائل سياسي كشوردراين روز تاريخي خود شاهد وناظروقايع بوده است . اوجوشش سراسري مردم را تنها راه حل در24 حوت1357 ميداند. شهيد ميگويد :" ما در7 ثوربا كودتاي نظامي توسط يك حزب كه مخالف با ايده لوژي هاي اعتقادي مردم بودروبرو شديم كه با شعارهاي فريبنده يك تعداد مردم را اغوا كرده بود ولي ماهيت ضد اسلامي وضد مردمي آن برملاشد".

رئيس شوراي متخصصان هرات، عمده ترين دليل براي اين قيام درمقابل نظام آنزمان را عملكرد سردمداران آن عنوان ميكند. اين كارشناس مسائل سياسي انگيزه هاي اين جوشش سراسري راگرفتن حق حيات ؛ حق ملكيت وسلب آزادي مردم ميداند. او ميگويد:

"انها حق شنيدن را نيزازمردم گرفته بودند ومردم حتي حق نداشتند كه رسانه هاي آن زمان مثل بي بي سي يا دويچه وله را بشنوند ؛ توهين به شخصيتها مثل علما و روحانيون وشخصيت هاي ملي، ازديگر پالسي هاي انان بود وچون فضاي باز براي انتقاد وجود نداشت بنا براين استبداد وفشار نظام باعث شد كه مردم از جان خود گذشته وقيام كنند".

اسماعیل خان یکی ازافسران شورشی مشهور روز24 ام حوت درهرات

اسماعیل خان یکی ازافسران شورشی مشهور روز24 ام حوت درهرات

محمد رفيق شهيردستاورد هاي قيام 24 را به دو دسته تقسيم ميكند اول اينكه بارقه اميد را دردل مردم آزاديخواه انداخت كه اين نظام ( نظام كمونيستي آن وقت ) شكننده است و ميتوان با آن برخورد كرد كه بعد از 24 حوت ما شاهد بوجود آمدن تنظيم ها واحزاب بوديم .وديگري در بعد بين المللي جهان متوجه شد كه نظام بوجود آمده دركودتاي 7 ثوريك نظام مردمي نيست وپشتيباني مردمي ندارد كه بعد از آن سيلي از كمك ها وهمكاريها در سطح منطقه وجهان پيدا شد، كه در نتيجه بعد از 14 سال ارتش سرخ روس را كه همه شكست ناپذير توجيه ميكردند شكست خورد.

آقاي شهير براين عقيده است كه فعلا ما دستاورد نداريم چون رهبري ما ضعيف بوده وي اضافه ميكند:

" همه افتخارات مردم كه بخاطراعتقاداتشان جهاد كردند مشتي از رهبران با اختلافات خود واينكه مشغول دنياپرستي شدند همه را برباد دادند وامروز مشكلات ما كمتر ازآن روز نيست ".

انتخابات امیدی است که مردم فکرمی کنند بلاخره خواهند توانست حرفهای شان را برکرسی بنشانند

با همه مشکلات به راه افتادن انتخابات امیدی است که مردم فکرمی کنند بلاخره خواهند توانست حرفهای شان را برکرسی بنشانند

وي شرايط فعلي را با شرايط سال 1357 قابل قياس نمي داند وميگويد:

" شرايط فعلي فرق ميكندنظامي كه امروزدرافغانستان حاكم است با تمام نواقصي كه داردحق مالكيت واصل آزادي بيان واحترام به حقوق انسان درآن مطرح است ".

وي گفت :"ما اگرامروزمشكلي با نظام داريم ميتوانيم ازطريق انتخابات وبا راي خود تصميم بگيريم وحالا جو وشرايط طوري نيست كه خون ريزي تنهاراه حل باشد ومخالفين دولت هم ميتوانند درانتخابات صندوق بگذارند. اگرراي مردم را با خود داشتند نظام مطلوبه خود را بسازند درغيران نظامي كه به زور به سر مردم بيايد مردم آن را تحمل نخواهند كرد ونمي تواند دوام بياورد."

با انكه سي سال از قيام 24 حوت درهرات ميگذرداما حماسه شهامت ورشادت مردم وشهداي آن روزدرخاطره ها جاويد مانده است .

امروزمردم درحالي اين روزرا تجليل ميكنند كه بعد از شكست وخروج روسها وطالبان ازافغانستان ، وبا گذشت 7 سال از روي كارآمدن دولت جديد مشكل ناامني واختلافات روز به روزدركشورافزايش يافته ومردم درهاله يي از اضطراب به سرميبرند. به باوركارشناسان مردم افغانستان چشم به راه رسيدن دومين دورانتخابات رياست جمهوري هستند تا بتوانند با راي دقيق وحياتي ، سرنوشت آينده خود را بارديگررقم بزنند.

پروانه علي زاده

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی