26 سرطان برگشت صفحه اي ازتاريخ افغانستان | مصاحبه ها | DW | 17.07.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

26 سرطان برگشت صفحه اي ازتاريخ افغانستان

بدون شک که 36 سال پيش ازامروزبراي ساکنين پايتخت کشورسلطنتي افغانستان سحرگه روز26 سرطان 1352 ( 17 جولاي 1973) آغازروز، غيرازآن روزهاي بود که درآن رنج ها ومصائب روزهاي زندگي روزمره را حمل مي کردند .

default

چهره اين روز غريب که تاريخ افغانستان را ازبيخ وبن ورق زد، به زودي براي آناني که سحرگاهان زود بدنبال کاروشغل ازخانه بيرون مي شدند؛ نمايان شد وآنهامي ديدند که تانکهاي زرهي درچهاراطراف ارگ شاهي درحرکت اند. هرچند که پادشاه افغانستان درآن روز ها جهت تداوي درايتاليا بسرمي برد مگرتانکها موترهاي زرهي ارگ شاهي ، ساختمانهاي برخي وزارتخانه ها ومرکزراديوافغانستان را به محاصره کشيده بودند نخستين نشانه روزغيرعادي هم ازاينجا پيدا بود که راديو کابل برنامه روزانه خود را که با نواختن توله مخصوصش ساعت شش صبح آغازمي کرد با چهل دقيقه تاخيربا موسيقي مارش نظامي ويا " اتن" شروع نمود.

شنوندگان راديو را اين تغييردچارحيرت زدگي نموده بود. ازچندي بدينسوآوازه بود که اوضاع درافغانستان طوري است که يا سردارولي مرد نيرومند اردو يا موسي شفيق صدراعظم مدبر، دست به کودتا مي زند وقدرت را تصاحب مي کنند.

درحدود ساعت هفت ونيم صبح مرحوم مهدي ظفرنطاق شهيرراديوکابل به شايعات وحدس وگمانهاي مردم پايان دادواعلام نمود که "حال سردارمحمد داودسخن مي گويد". پيشوند کلمه سرداردرآن اعلام ازسرفرصت طلبي تجويزگرديده بود.

داود با صداي غورکه خاصه محمدزايي ها بود پايان دوران سلطنت وآغازنظام جمهوررا درافغانستان اعلام نمود.

پس ازهمين اعلام بود که براي مردم روشن شد که باروزگرم تابستان ماه سرطان سياست گرم وداغ کودتا سردارمحمد داود که به سردارديوانه شهرت داشت توام گرديد. درآن روزکسي نمي دانست که ابعاد اين موج تازه دربحرحوادث افغانستان براه افتاده بود به کجا مي کشد.

دربخش صوتي اين صفحه اين رويداد تاريخي را ازمنظرتاريخي اززبان محمد آصف آهنگ مورخ ونويسنده واکرم عثمان نويسنده وتحليلگرمسايل افغانستان مي توانيد بشنويد.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی