2500سربازامريکايي درشمال مستقرمي شوند | افغانستان | DW | 12.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

2500سربازامريکايي درشمال مستقرمي شوند

جنرال فرانک لايدنبيرگر،فرمانده عمومي نيروهاي ايساف درشمال، امروز دريک کنفرانس خبري درمقراين نيروها درمزارشريف گفت: 2500تن ازنيروهاي امريکايي بخاطرآموزش وحمايت نيروهاي افغاني، درشمال افغانستان فرستاده ومستقر مي شوند.

default

فرانک لايدن معتقد است که با افزايش اين نيروهاي جديد وضعيت امنيتي درشمال بهبود خواهد يافت. اومي گويد: " من و فرمانده پليس ملي واردوي ملي درشمال باورمند هستيم که با افزايش نيروهاي جديد وضعيت امنيتي درشمال کشورتامين ، و پروژه هاي بازسازي و انکشافي تطبيق مي شوند."

آقاي لايدنبيرگر همچنان گفت: دوهزارپنجصد سربازامريکايي منحصربه ولايت بلخ نيست، اين نيروها درساير ولايات شمالي افغانستان مستقرخواهند شد ودرچوکات نيروهاي ايساف وتحت فرماندهي ايساف فعاليت خواهند نمود.

فرمانده ايساف گفت درآينده نزديک تعداد زيادي چرخبال(هليکوپتر) نيز دراختياراين نيروها قرارداده مي شود.

اين درحاليست که اوضاع دربرخي مناطق شمال افغانستان، به گفته ي برخي ازتحليلگران به طورمشکوک، نا امن شده است. بويژه درماههاي اخير دربرخي ازروستاهاي ولايت قندوز وهمچنان برخي ازمناطق ولايت بغلان شورشيان دوباره دست به تحرکاتي زده اند.

آقاي لايدنبيرگر نيز اين موضوع را تاييد مي کند. او گفت:" وضعيت امنيتي درسال گذشته ميلادي خراب بود ،اما امسال وضعيت امنيتي روبه بهبود است."

اما اين تمامي مسووليت هاي نيروهاي کمک به امنيت افغانستان( ايساف) نيست، بلکه آنها درچوکات گروهاي بازسازي ولايتي به ساخت وساز نيزکمک مي کنند.

فرمانده نيروهاي آلماني ايساف درشمال، با اشاره به روند بازسازي گفت: درجاهايي که امنيت خوب است بايد بخاطر اميد وارشدن مردم ، پروژه هايي بيشتردرآن جاها تطبيق شود.

گروههاي بازسازي ولايتي(پي. آر.تي) درسال هاي اخيربه پروژه هاي زيادي کمک کرده اند. اما مردم درشمال خواهان سرعت بخشيدن روند بازسازي بوده مي خواهند جريان بازسازي درزندگي روزمره آنها تاثيرات مستقيم داشته باشد.

ازاين رو فرمانده ايساف گفت: "ما مي خواهيم در آينده نزديک افغانستان پليس مرزي آموزش ديده داشته باشد،اين موضوع دربالا رفتن وافزايش عوايد اين کشورموثراست."

درحالي که بحث فرستادن سربازان اضافي آلمان به افغانستان درآلمان وکشورهاي کمک کننده افغانستان مطرح است و بارک اوباما، رييس جمهورامريکا ازمتحدانش خواسته است سربازان بيشتر به افغانستان بفرستند، سياستمداران آلماني هنوز نتوانسته اند پاسخي قناعت بخشي دراين زمينه ارائه نمايند.

اما لايدنبيرگردراين باره به خبرنگاران گفت: " من به صفت يک نظامي آلماني آرزو دارم که کشور آلمان نيروي بيشتربه افغانستان اعزام نمايد، وهم اميد وارهستم بعد از کنفرانس لندن جامعه جهاني درجهت انکشاف افغانستان توجه نمايد.

گفتنيست که کشور آلمان تعداد 4500سربازدرافغانستان دارد که بخش عمده آن درشمال افغانستان مستقراست.

نبي اثير، مزارشريف

ويراستار: ياسر

آگهی