25 نومبر- 10 دسمبر؛ عملگرايي شانزده روزه عليه خشونت جنسيتي | مجله حقوق بشر | DW | 07.12.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

25 نومبر- 10 دسمبر؛ عملگرايي شانزده روزه عليه خشونت جنسيتي

اين تنها افغانستان نيست که درآنجا خشونتهاي باور نا کردني عليه زنان اعمال مي گردد، درسرتاسر جهان زنان به اشکال ودرجات مختلف متحمل چنين خشونتهايي مي گردند. معمولاً درگزارشهاي رسانه ها به اين خشونتها توجه لازم صورت نمي گيرد وماهيت وابعاد آن پوشيده باقي مي مانند. براي جلوگيري ازاعمال خشونت در نزد زنان درافغانستان وجهان آگاهي از اشکال اِعمال خشونت امر ضروري اي به شمار مي رود، زيرا تساوي حقوق زن ومرد يک حق انساني ا

عکس نمادینی از یک زن فعال برضد خشونت علیه زنان

عکس نمادینی از یک زن فعال برضد خشونت علیه زنان

�ت وفقط با آگاهي ازچند وچون اين خشونتها وهمبستگيهاي مفيد است که مي توان به تدريج جلو آن را گرفت .

انواع عمده خشونت عليه زنان وبرخورد رسانه ها

مليونها زن درسرتاسر جهان مورد ضرب وشتم قرارمي گيرند، به قتل رسانده مي شوند ومورد خريد وفروش قرارمي گيرند. با وجود اينهمه؛ خشونت هول انگيز ورفتار وحشيانه که زنان درحيات روزمره شان متقبل مي گردند، ندرتاً اين واقعيات درعناوين رسانه هاي جهاني جا باز مي کنند. UNFPA يا صندوق جمعيت ملل متحد ضمن ابراز حمايتش از مبارزه کنوني عليه خشونتهاي جهاني اعلام نموده است که مطبوعات اين خشونتها را " يا کمترگزارش مي دهد، يا فراموش مي کند ويا اينکه ازديده فرومي اندازد."

ماجراهايي که دراين راستا "کمتر گزارش داده مي شوند" ؛ شامل خشونتهاي درون خانوادگي متداول در روسيه، بردگي جنسي درهند، خود قرباني سازي درآسياي ميانه ، خشونتهاي جنسيتي ، ايدز و ازدواجهاي " معاوضوي "درچندين بخش جهان مي باشند.

اين دومين باري است که صندوق جمعيت ملل متحد يا UNFPA، به تهاجم تبليغاتي " عملگرايي شانزده روزه " عليه خشونت جنسيتي مي پيوندد. اين ابتکار که براي نخستين بار توسط يک گروه حامي حقوق زنان درسال 1991 آغاز گرديده است، يک تهاجم روشنگرانه وتبليغاتي را به وجود آورده است که بين 25 نومبر تا 10 ام دسمبررا که مصادف با روز بين المللي حقوق بشر است دربرمي گيرد.

خشونت عليه زنان درنقاط مختلف جهان

صندوق جمعيت ملل متحد يا UNFPA مي گويد که در روسيه سالانه دست کم 14000 زن دراثر خشونت شوهران ويا رفيقان مردشان به قتل مي رسند. درهند اين تمايل وجود دارد که زنان متعلق به اقشارفقيرجامعه به خارج برده شوند ودر آنجا مجبورساخته شوند که به بردگي جنسي تن بدهند.

هرسال شمار زناني که به مرض ايدز مبتلا مي شوند، نسبت به مردان پيشي مي گيرد. درحاليکه زنان به تناسب مردان 2-5% بيشتربراي ابتلا به مرض ايدز آسيب پذيرترمي باشند، عوامل ديگري مانند خشونت جنسيتي مردان نيز دراين حادثه غم انگيز تاثير دارد. اين عوامل عبارت اند از خشونت وتجاوز در دوران جنگ، " تزکيه زنان بيوه " وممانعت بيوگان ازازدواج آزادانه، خشونتهاي درون خانوادگي، وختنه کردن آلت تناسلي زنانه . بنابه گزارش صندوق جمعيت ملل متحد UNFPA، برخي تحقيقات نشان داده اند که زناني که ازخشونت درخانه هاي شان رنج مي برند، احتمال دارد ده بار بيشتر به مرض ايدز مبتلا شوند.

صندوق جمعيت ملل متحد UNFPA براين نظر است که درشمال عراق ، ايران ، پاکستان ، ازبکستان وتاجيکستان ، زنان براي آنکه ازخشونت وبدرفتاري درون خانه نجات يابند؛ خود را زنده مي سوزانند. پژوهشگران اين نهاد ملل متحد نمي توانند شماره دقيق زناني را که دست به اين عمل مي زنند تعيين نمايد ولي آنچه روشن مي باشد اينست که شمار اين واقعات رو به افزايش اند.

صندوق جمعيت ملل متحد UNFPA همچنان به پديده " ازدواج معاوضوي " که دربرخي مناطق افغانستان بدان " بدل " مي گويند اشاره کرده است. چنين پديده اي درايالت شمال غربي پاکستان ، افغانستان ، خاورميانه ومناطق جنوبي صحراي افريقا شايع مي باشد. " ازدواج معاوضوي " حاکي ازآن است که دختري را به خاطرجبران قرض، منازعه وياقتل به همسري مردي ازجناح مقابل مي دهند.

خشونت عليه زنان ازنگاه حقوقي چه جايگاهي دارد؟

ثريا احمد عبيد مديراجرايي صندوق جمعيت ملل متحد UNFPA مي گويد: " حق زندگي کردن به دور ازخشونت وتبعيض حق هرانسان است، با اينهم اين حق به پيمانه توده گير وبه شکل نظام مند پامال مي شود."

درسالي که گذشت ؛ ملل متحد ضمن يک تحقيقات 113 صفحه اي کشورهاي عضو را مورد انتقاد قرارداد که کدام چشم انداز حقوقي خاص درمورد خشونتهاي داخل خانوادگي وتجاوزجنسي اي که مردان نکاحي برزنان شان مي کنند ندارند. اين طرح توسط يک کميته متشکل ازده کارشناس عاليرتبه بين المللي درمورد خشونت جنسيتي تهيه شده بود.

دراين گزارش ديده شد که دست کم ازجمله 192 کشور عضو سازمان ملل متحد ، 102 کشورعضو آن کدام چشم اندازحقوقي خاص درمورد خشونتهايي جنسيتي درون خانوادگي وتجاوزجنسي مردان نکاحي برزنان شان ندارند. ازجمله در 53 کشور اين امور کدام جرم قابل بازجويي شناخته نمي شوند.

همچنان اين گزارش حاکي ازآن بود که بسياري کشورها امکانات کافي جهت حمايت از قربانيان خشونتهاي جنسيتي ندارند، ونيز دراين کشورها معلومات قابل اعتمادي درمورد اِعمال خشونت دربرابرزنان دردسترس قرارندارد.

درسطح بين المللي درمقابله با خشونت عليه زنان چه تلاشهايي وجود دارند؟

ثريا احمد عبيد مدير اجرايي صندوق ملل متحد براي جمعيت طي اعلاميه اي ازهمه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد که تا اکنون دراين زمينه پيش بينيهاي قانوني اي ندارند، تقاضا نموده است تا به اين مهم بپردازند.

درعين زمان سايرجنبشها وابتکاراتي که تا اکنون دراين زمينه فعال بوده اند داخل اقدام گرديده اند. درايالات متحده امريکا گروه زنان مي کوشند، پيشنهادهايي به کنگره آن کشور ارائه نمايند تا از زنان درکشورهاي فقير حمايت صورت گيرد.

ريتو شرما فوکس ، يکي ازدوموسس ورئيس سازمان زنان امريکايي موسوم به Womens Edge Coalation براين نظراست که

" خشونت يکي از مهمترين موانع برسر راه مشارکت اقتصادي زنان مي باشد. هرگاه شما اززندگي تان بيم داشته باشيد، به مشکل مي توانيد کاربکنيد."

Womens Edge يک موسسه همکار سازمان عفو بين المللي و "صندوق پيشگيري ازخشونت درخانواده" مي باشد که درحال حاضرمي کوشد با وساطت خود قانوني را درسطح بين المللي برضد خشونت عليه زنان به تصويب برساند. اين پيشنهاد قانوني درسطح بين المللي متضمن نظراتي است که مطابق به آن جلوگيري ازخشونت جنسيتي درکشورهاي روبه انکشاف تنها مستلزم تلاشهاي محلي نبوده ، بلکه ايجاب يک واکنش بين المللي را نيز مي نمايد.

دراين پيشنهاد کوشش شده است تا برنامه هاي تعاون خارجي ونيروي دپلوماسي ايالات متحده امريکا را با مبارزه برضد خشونت عليه زنان ادغام بکند. بودجه اي که براي اين منظور پيش بيني شده است، براي پنج سال يک مليارد دالر تخمين گرديده است.

دراين پيشنهاد قانوني کوشش شده است تاجلوگيري ازانواع خشونتهاي جنسي متداول عليه زنان به شمول " قتل به خاطر عزت وآبروي " خانواده ، سوختاندن عروس ، ختنه کردن زنان و تجاوز دستجمعي درجنگها برزنان مطرح گردند. اين طرح قانوني مي خواهد دريک فاصله پنج ساله در 10-20 کشور انتخاب شده جهان به عمل بپردازد. بودجه سالانه آن 175 مليون دالرپيش بيني شده است.

خشونتهاي جنسيتي تنها درکشورهاي روبه انکشاف معمول نيست ، بلکه يک تحقيق تازه نشان مي دهد که دست کم 40 % دختران نوجوان درايالات متحده امريکا توسط رفيقان پسر شان مورد ضرب وشتم قرارمي گيرند.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی